Điều khoản & điều kiện sử dụng

Ứng Dụng Hậu Cần

1. Giới thiệu

Ứng dụng hậu cần là một ứng dụng điện thoại di động cung cấp dịch vụ logistics cho khách hàng. Ứng dụng cho phép khách hàng đặt hàng vận chuyển, theo dõi đơn hàng và nhận thông tin về tình trạng đơn hàng.

2. Phạm vi áp dụng

Các Điều khoản và điều kiện sử dụng này (gọi tắt là “Điều khoản”) áp dụng cho tất cả người dùng ứng dụng hậu cần, bao gồm cả khách hàng và đối tác cung cấp dịch vụ hậu cần.

3. Chấp nhận Điều khoản

Khi sử dụng ứng dụng hậu cần, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này, bạn không được sử dụng ứng dụng hậu cần.

4. Đăng ký và sử dụng ứng dụng

Để sử dụng ứng dụng hậu cần, bạn cần đăng ký tài khoản. Khi đăng ký tài khoản, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân và thông tin liên hệ chính xác.

Bạn có thể sử dụng ứng dụng hậu cần miễn phí. Tuy nhiên, một số dịch vụ hậu cần có thể yêu cầu bạn trả phí.

5. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng

Khi sử dụng ứng dụng hậu cần, khách hàng có các quyền và nghĩa vụ sau:

  • Quyền: Đặt hàng vận chuyển Theo dõi đơn hàng Nhận thông tin về tình trạng đơn hàng
  • Nghĩa vụ: Cung cấp thông tin chính xác khi đăng ký tài khoản Thanh toán phí dịch vụ (nếu có) Tuân thủ các quy định của ứng dụng hậu cần

6. Quyền và nghĩa vụ của đối tác cung cấp dịch vụ hậu cần

Khi cung cấp dịch vụ hậu cần thông qua ứng dụng, đối tác cung cấp dịch vụ hậu cần có các quyền và nghĩa vụ sau:

  • Quyền: Nhận đơn hàng từ khách hàng Thực hiện dịch vụ hậu cần Được thanh toán phí dịch vụ
  • Nghĩa vụ: Cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về dịch vụ hậu cần Thực hiện dịch vụ hậu cần theo đúng thỏa thuận với khách hàng Tuân thủ các quy định của ứng dụng hậu cần

7. Trách nhiệm của ứng dụng hậu cần

Ứng dụng hậu cần có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hậu cần cho khách hàng thông qua đối tác cung cấp dịch vụ hậu cần.

Ứng dụng hậu cần sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng dịch vụ hậu cần được thực hiện đúng thời hạn và đúng chất lượng. Tuy nhiên, ứng dụng hậu cần không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do lỗi của đối tác cung cấp dịch vụ hậu cần hoặc do các trường hợp bất khả kháng.

8. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng ứng dụng hậu cần sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Nếu không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, các bên có thể đưa tranh chấp ra tòa án có thẩm quyền giải quyết.

9. Điều khoản chung

Ứng dụng hậu cần có quyền thay đổi hoặc sửa đổi các Điều khoản này bất kỳ lúc nào. Các thay đổi hoặc sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải trên ứng dụng hậu cần.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này bị vô hiệu hoặc không thể thực thi, các điều khoản còn lại sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực và được thực thi.

10. Luật áp dụng

Các Điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam.