Tài khoản demo

Quản lý đội xe - Tài khoản : demo@demo.vn - mật khẩu : 123456

Trang khách hàng - Tài khoản khách của demo : khachhang@demo.vn - mật khẩu : 123456

Trang đối tác của demo - Mã đơn hàng ví dụ : PA20041415295816

App tài xế android - App tài xế iOS Tài khoản : 999999999 - mật khẩu : 123456

App khách hàng android - App khách hàng iOS Tài khoản : khachhang@demo.vn - mật khẩu : 123456